Vlhlavy

Výklad názvu vsi

autorka: Eliška Homolková

chyba

Název vesnice Vlhlav je považován za jeden z největších jazykolamů mezi názvy sídel v naší republice. Dnešní název je však pravděpodobně výsledkem dlouhodobého vývoje, poněmčování, zkomolení a lidových zjednodušení. Jednou z příčin tohoto vývoje je i poměrně vysoké stáří osady – vznikla nejpozději během první poloviny 13. století.

Vlhlavy slouží jako název vsi přinejmenším od počátku dvacátého století. Lidové nazývání vsi se také měnilo: Přibližně v první polovině 20. století svou domovinu starousedlíci nazývali Víhlavy a dodnes se jí mezi obyvateli říká Vyhlavy.

V první zmínce o Vlhlavech z roku 1273 je uveden název vsi jako Bilhlawa, v roce 1292 dokonce Bellela (August Sedláček uvádí i obměnu Villula).1 Změny podoby názvu můžeme klást za vinu písařům a úředníkům, kteří si název vsi zjednodušovali, samozřejmě též poněmčování či převádění do latiny a v neposlední řadě i dlouhodobému zjednodušování a komolení názvu z hlediska výslovnosti. Ve 14. století se setkáváme, alespoň co se Vlhlav týče, s latinsky psanými listinami, a tak je název zprvu uváděn jako Welehlaw či Wlhlaw a později (a též častěji) Wilhlaw či Wihlaw. Roku 1396 se v listině psané česky užívá poprvé názvu Vlhlavy. V 15. století již zůstává v používání název Vlhlavy, případně Velehlavy či Welhlawy, v 16. století se kromě názvu Wlhlawy používá také Vyhlavy či Wihlawy. Na počátku 17. století se objevují Vihlavy, v roce 1628 dokonce Wyhlawy (nyní již zcela jistě jde o německy psané smlouvy; tuto vydal císař Ferdinand II.) s adjektivem Wychlawsky. Na mapách z 18. století se běžně objevuje název Wichlap. Zmínka z roku 1841 dí název vsi v podobě Wihlaw, z roku 1869 Výhlavy.

Dr. Antonín Profous podává stručný výklad tohoto vývoje.2 Domnívá se, že původním tvarem jména vsi bylo snad Velehlavy. Tento název by pak měl být odvozen od spojení „velké hlavy“, což naznačuje, že v této osadě žili hlaváči, tedy hlavatí či velkohlaví lidé.

Pro slabý přízvuk na druhé slabice byl pak pro jednodušší výslovnost název srážen na Velhlavy. Pak se však -el- pokládalo za náhradu domněle staršího -l-, jímž tedy bylo nahrazováno; častěji se však -l- nahrazovalo skupinou -il-. Hláska „i“ zde měla převahu nad „l“, a proto psal písař časem jen „y“. Samohláska „i“ tedy převládla a byla dokonce prodloužena (míněno pro lidový název obce): VilhlavyVihlavyVíhlavy.

Za pravděpodobnou lze však pokládat i spojitost názvu vsi se slovem „vlhký“. Ještě před několika desetiletími znali zdejší obyvatelé místní pranostiku, jejíž začátek zní: „Když na vlhlava padne mlha…“ Není pak obtížné si uvědomit, že „vlhlava“ se zde vyskytují ve významu „blata“ či „mokřiny“. Vlhlavy se totiž nacházejí na jižním okraji Zbudovských blat.

text z roku 1915

V žádném z dostupných slovníků staré češtiny však výraz „vlhlava“ není k nalezení, jedná se tedy nejspíše o místní nebo alespoň čistě jihočeský tvar. Podle slovníků existoval pouze výraz „vlhavý“, což znamená „zavlhlý“.

O původu jména vsi vznikla také pověst:
Nedlouho poté, co český král Přemysl Otakar II. založil město České Budějovice, rozhodl se odpočinout si při lovu zvěře v okolních hlubokých lesích. Král vyrazil v čele štvanice a zanedlouho se mu podařilo narazit na mohutného jelena. Takový úlovek by byl krále hodný! Proto se nikdo z jeho družiny neodvážil krále předejít ve výstřelu. Přemysl Otakar se chopil své kuše, zamířil – a tu jeho společníci, těšící se z panovníkova blízkého úspěchu či snad v napětí, zda se lov podaří a oni budou odměněni, zvolali: „Má ho už!“ Avšak král jelena ještě neulovil. Zvíře se vylekalo, spasilo se útěkem a Přemysl ho již nedostihl. Rozezlený král se pak otočil na své netrpělivé společníky a křičel na ně, plácaje se rukou do čela: „Vy hlavy!“ Že myslel hlavy tupé, netřeba dodávat. Tedy právě takto prý vznikly názvy dvou vsí, které se někdy v té době objevily na okraji Zbudovských blat, v místech, kde kdysi údajně lovil Přemysl Otakar II. Dnes se vsi jmenují Mahouš a Vlhlavy.3

Nezbytná je ještě poznámka ke skloňování názvu vsi: „Vlhlavy“ je pomnožné jméno rodu mužského neživotného a skloňuje se dle vzoru „hrady“. Výjimkou je pouze druhý pád, v němž se místní názvy tohoto typu vychylují k rodu ženskému (vzor „ženy“; 2. pád „Vlhlav“).


  1. A. Sedláček, Hrady, zámky a tvrze království českého, díl VII. – Písecko, Praha 1890, s. 176.
  2. A. Profous, – J. Svoboda, Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původní význam a změny, díl IV., Praha 1957.
  3. H. Klimek, Tajuplná místa Českobudějovicka: Jména dala králova zloba, deník Právo, 31. října 2006.

moderniweb.com © 2018
Chyby v názvu vesnice vznikají i v moderní době. (21.5.2007)
tapeta-1 tapeta-2 tapeta-3 tapeta-4